go back

My feed

Selectionnez un match

ou

Chercher un ami

 

Mededeling inzake de bescherming van het privéleven

 

 

Het voorwerp van deze mededeling is een toelichting van de wijze en voor welke doeleinden we de persoonlijke gegevens gebruiken van de verzekeringsnemers, verzekerden, begunstigden en prospecten. We danken u om hiervan aandachtig kennis te nemen.

 

 1. Wie zijn wij ?

 

REDSPORTS.BE BVBA is een onderneming naar Belgisch recht ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0685.975.882 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres 4020 LIEGE, rue du Pâquier, 27/11 (hierna genoemd « REDSPORTS.BE »).

 

REDSPORTS.BE verwerkt uw gegevens van persoonlijke aard (hierna genoemd de « gegevens van persoonlijke aard ») in eigen naam, als verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Een gegeven van persoonlijke aard is elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld de naam van een persoon, zijn/haar foto, zijn/haar telefoonnummer, een contractnummer, een paswoord, enz.)

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, in de zin van de Europese regelgeving op het vlak van bescherming van het privéleven, is de persoon die de doeleinden en de middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens bepaalt.

 

 

Voor elke vraag of elk verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vragen u wij ons te contacteren (email contactadres).

 

 

 

 1. Welke persoonlijke gegevens verwerken wij ?

 

Enkel de persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de realisatie van de hierna vermelde doeleinden (zie punt 3) zullen verwerkt worden. In functie van uw gebruik van onze diensten, kan REDSPORTS.BE de volgende gegevens verwerken :

 • identificatiegegevens (naam en voornaam, pseudoniem) ;
 • contactgegevens (emailadres en telefoonnummer) ;
 • verbindingsgegevens (bijvoorbeeld : IP-adres, logs, interacties met de site, enz.).

 

Wij kunnen eveneens in volgende gevallen de gegevens gebruiken die we via externe bronnen bekomen hebben :

 

 

 1. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens ? 

 

  1. Welke doeleinden worden door REDSPORTS.BE beoogd ?

 

REDSPORTS.BE zal op billijke wijze uw persoonlijke gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden. Voor elk doel zullen enkel de noodzakelijke en relevante gegevens verwerkt worden.

 

REDSPORTS.BE zal in eerste instantie uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het vervullen van haar contractuele verplichtingen tegenover u of om precontractuele maatregelen te nemen op uw verzoek, en dit in het bijzonder om :

 • u toe te laten de verschillende functie van de site te gebruiken ;

 

Wanneer u uw specifieke toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, zal REDSPORTS.BE uw persoonlijke gegevens hiervoor gebruiken.

 

Tenslotte kan REDSPORTS.BE uw persoonlijke gegevens verwerken om redenen die vallen onder rechtmatig belang. In dat geval zal erover gewaakt worden dat er een proportioneel evenwicht bewaard wordt tussen het beoogde belang en het respect voor uw privéleven. In deze context zal REDSPORTS.BE met name uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken voor volgende doeleinden : 

 • opsporing en preventie van misbruik en fraude ;
 • bescherming van de goederen van de onderneming ;
 • bescherming van goederen en personen, evenals van computer netwerken en systemen van REDSPORTS.BE ;
 • vaststelling, uitoefening, bescherming en bewaring van de rechten van REDSPORTS.BE of van de personen die ze eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld in geval van geschillen ;
 • algemene visie van klanten (bijvoorbeeld voor het opmaken van statistieken van onze klanten om te weten wie ze zijn en hen beter te kennen) ;   
 • test, evaluatie, vereenvoudiging en optimalisatie van online systemen om uw ervaring als gebruiker te verbeteren (bijvoorbeeld oplossen van bugs op onze internetsites en mobiele applicaties, u contacteren om technische problemen op te lossen wanneer we vastgesteld hebben dat u begonnen bent met het invullen van uw gegevens om van een dienst gebruik te maken maar dat u dit proces niet hebt kunnen voortzetten, enz.) ;
 • ontwikkeling van nieuwe producten en diensten door REDSPORTS.BE waarvan we weten dat deze nog beter zullen beantwoorden aan uw behoeften en verwachtingen. 

 

 

  1. Gebruikt REDSPORTS.BE uw persoonlijke gegevens om geautomatiseerde beslissingen te nemen ? 

 

In geen enkel geval gebruikt REDSPORTS.BE uw gegevens voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen. 

 

 1. Waarom is het nodig om ons uw persoonlijke gegevens te bezorgen ?

 

Indien uw weigert om ons de gevraagde gegevens te bezorgen in het kader van een inschrijving, zullen we niet in de mogelijkheid zijn om u de toelating te geven tot het openen van een rekening.

 

 

 1. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en aan wie worden ze doorgestuurd ?   

 

Om uw privéleven te beschermen, worden de personen, die toegang hebben tot uw gegevens, nauwkeurig bepaald in functie van hun taken. 

 

Met het oog op het uitvoeren van de doeleinden hierboven beschreven (zie punt 3.1) kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan :   

 • toeleveranciers (aanbieders van informaticadiensten….) aan wie REDSPORTS.BE de realisatie van een bepaalde verwerking heeft toevertrouwd ;

 

Wij kunnen eveneens verplicht zijn om bepaalde gegevens mee te delen aan overheidsdiensten in het kader van wettelijke of reglementaire verplichtingen.

 

 

 1. Waar gebeurt de overdracht van uw persoonlijke gegevens ?

 

REDSPORTS.BE hecht heel veel belang aan de bescherming van uw privéleven. Bijgevolg dragen wij in geen geval uw persoonlijke gegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (« EER »). 

 

 

 1. Welke zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen ?

 

Wat uw persoonlijke gegevens betreft, garandeert REDSPORTS.Be u de volgende verschillende rechten : 

 

 • Toegang – U kunt gratis toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens.
 • Rechtzetting – U kunt aan REDSPORTS.BE vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te verbeteren. 
 • Verwijdering (« recht om te worden vergeten ») – In bepaalde gevallen kunt u aan REDSPORTS.BE vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen :
  1. Als de persoonlijke gegevens niet meer noodzakelijk zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt ;
  2. Als de verwerking uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming en u deze wenst in te trekken ; 
  3. Als u zich verzet tegen de geautomatiseerde beslissing en er geen geprevaleerde dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die de verwerking rechtvaardigen, of wanneer u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden ;   
  4. Als de persoonlijke gegevens verwerkt werden op een onrechtmatige manier;
  5. Als de persoonlijke gegevens moet verwijderd worden teneinde een verplichting na te komen die voortvloeit uit het recht van de Europese Unie of het recht van een lidstaat waaraan REDSPORTS.BE is onderworpen ; 
  6. Als de gegevens van persoonlijke aard verzameld werden, op basis van uw toestemming of die van uw ouders, in het kader van het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij in een periode waarin u minderjarig was.
 • Beperking – U kunt aan REDSPORTS.BE vragen om de manier waarop ze uw persoonlijke gegevens verwerkt te beperken in één van de onderstaande situaties :
 1. U betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens (de beperking zal van toepassing zijn gedurende een periode waarbij REDSPORTS.BE de mogelijkheid krijgt de juistheid van de gegevens te verifiëren) ;
 2. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen de verwijdering en eist in de plaats de beperking van het gebruik ervan ; 
 3. REDSPORTS.BE heeft uw gegevens van persoonlijke aard niet meer nodig voor verwerkingsdoeleinden maar ze zijn voor u nog nodig voor de vaststelling, uitoefening of de verdediging van een recht in rechte ;
 4. U heeft zich verzet tegen de verwerking overeenkomstig het recht om een automatische beslissing te weigeren ( de beperking zal van toepassing zijn tijdens de verificatie in afwachting van de antwoorden op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van REDSPORTS.BE zwaarder wegen dan de uwe).

In dit geval, met uitzondering van de bewaring, zullen uw gegevens niet verwerkt kunnen worden zonder uw toestemming, ofwel voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om belangrijke redenen van openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

 

 • Overdraagbaarheid – Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een contract en dit gebeurd is met behulp van geautomatiseerde processen, kunt u aan REDSPORTS.BE vragen om de gegevens die u ons heeft bezorgd over te dragen aan een andere organisatie en/of te vragen om deze in een gestructureerde format te ontvangen, conform de standaarden in de sector.      
 • Verzet – U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw situatie, tegen :
 1. een verwerking van uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van de profilering) gebaseerd op het rechtmatig belang van REDSPORTS.BE. In dit geval, zal er echter geen rekening gehouden worden met uw vraag indien ons rechtmatig belang hoger blijkt te zijn dan het uwe of indien de verwerking van uw gegevens noodzakelijk blijft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte ;   
 2. een verwerking van uw persoonlijke gegevens met prospectiedoeleinden.   
 • Intrekking van uw toestemming – Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk ogenblik intrekken. U kunt eveneens op elke moment bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens met betrekking tot uw gezondheid. In dit geval kan REDSPORTS.BE in de onmogelijkheid zijn om het verzekeringscontract verder uit te voeren en in het bijzonder gevolg te geven aan betalingsverzoeken in geval van overlijden. Deze intrekking stelt de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens gedurende de voorafgaande periode, niet ter discussie.

 

Om deze verschillende rechten uit te oefenen, volstaat het dat u uw vraag, voorzien van datum en handtekening en vergezeld van uw identiteitsbewijs per post of e-mail aan ons richt via bovenstaande contactgegevens (zie punt 1).

 

 

 1. Hoe kunt u een klacht indienen of beroep instellen ?

 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens als een inbreuk kan beschouwd worden op de wetgeving op het gebied van privéleven, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming waarvan de contactgegevens als volgt zijn :   

 

Autoriteit voor Gegevensbescherming

Persstraat, 35

1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be   

 

 

 1. Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens ?   

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang het nodig is voor het uitvoeren van de hierboven vermelde doeleinden (zie punt 3.1). Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw gegevens bewaren tijdens de uitvoering van het contract maar ook tijdens de relevante wettelijk vereiste periode.

 

Wanneer geen enkel doeleinde meer de bewaring van uw persoonlijke gegevens rechtvaardigt, bewaren we deze voor zover de wet het oplegt.

Login with Facebook
Login with Twitter

Bienvenue

Valider